SOLAR FAKE

Solar Fake at Tel Aviv, 15.11.2013, club Stopa